הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית אור יהודה – מחלקת הנדסה - דף הבית
אור יהודה

טפסים

​פיקוח

  
אישור מודד מוסמך על גמר רצפה של קומת המסד
אישור מודד מוסמך על יציקת היסודות
בקשה לאישור מסגרות מגן למרחבים מוגנים
דוח בדיקת ממד ממק לפני מתן אישור איכלוס
דיווח על עריכת ביקורת באתר בניה - טופס ב 2
דיווח על עריכת ביקורת באתר בניה - טופס ב 3
דיווח על עריכת ביקורת באתר בניה- טופס ב 1
דיווח על עריכת ביקורת באתר בניה -טופס ב 4
דף ריכוז דרישות לקבלת טופס 4
דרישות איכות הסביבה לאישור תכניות בניה באזורי מגורים
הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד
הודעה על מינוי אחראי לביקורת
הוראות בטיחות לביצוע על ידי היזם או הקבלן
הנחיות כלליות
הנחיות לבעל היתר לפני ביצוע עבודות בניה
הצהרת מודד
טופס אישור מחלקת בנוי ותשתיות מחלקת שפע ומחלקת גביה
טופס בקשה לחיבור מבנה ראוי לשימוש לחשמל מים וטלפון
טופס בקשה לתעודת גמר
טופס הצהרה על כמות פסולת בניין
תנאי להגשת תצהיר להקמת ממד או מקלט
תצהיר האחראי לביצוע השלד ועל הממד ממק מממ מקלט
תצהיר קבלן מבצע
ריכוז דרישות לתוספת בניה ושחרור ערבות

רישוי

  
בקשה לטופס 2
בקשה למידע
הודעה על התחלת עבודה
תנאי סף לקליטת בקשה להיתר
תצהיר בעלים בבקשה להיתר בניה
תנאי סף להגשת בקשה למידע
היטל השבחה

 

 

טפסים