הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית אור יהודה – מחלקת הנדסה - דף הבית
אור יהודה

נוהל חברתי לקידום פרוייקטים של הריסה ובנייה


נוהל חברתי לקידום פרויקטים של הריסה ובניה (תמ"א 38/פינוי בינוי)

גרסה 1 -  יולי 2019

דברי הסבר

 • אור יהודה עומדת בפתחו של תהליך רחב היקף של התחדשות עירונית, במהלכו ייהרסו מבני מגורים ותיקים רבים ובמקומם ייבנו מבני מגורים חדשים ואיכותיים, חלקם מגדלים. תהליך זה ישפיע באופן דרמטי על אורחות החיים של התושבים ועל המרקם הקהילתי הייחודי בעיר.
 • על מנת להבטיח כי פרויקט התחדשות עירונית יבוצע על הצד הטוב ביותר, יש הכרח לבחון את ההיתכנות החברתית לקידומו, וזאת כבר בשלבים מוקדמים של הפרויקט. בחינת ההיתכנות החברתית נעשית בשני מישורים: א.  איסוף וניתוח נתונים אובייקטיביים על התושבים במתחם. ב. בירור מידת היכרותם עם הפרויקט ונכונותם לקדמו באמצעות ראיונות ומפגשי תושבים. על בסיס ההיתכנות החברתית, ניתן יהיה לקבוע הנחיות שיחייבו את היזם באשר לתהליך התכנון הראוי למתחם וכן באשר לתוצרי התכנון עצמם.
 • עיריית אור יהודה הכינה נוהל חברתי לקידום פרויקטי התחדשות עירונית במתכונת הריסה ובניה. נוהל זה מותאם לצרכי העיר אור יהודה ולמאפייניה הייחודיים, ובכך הוא מציב את העיר בחזית תחום ההתחדשות העירונית, בכל הנוגע להגנה על התושבים ולשיתופם בהליכי התכנון. הנוהל הוכן ע"י העו"ס הקהילתית להתחדשות עירונית מהיח' הקהילתית באגף הרווחה, ומינהלת ההתחדשות העירונית באגף ההנדסה. הנוהל אושר בישיבת מועצת העיר מספר 10/19 מתאריך 1/7/19.

עקרונות הנוהל החברתי

 • מטרות עיקריות של הנוהל:
  • בירור עמדות התושבים ביחס לפרויקט ופוטנציאל מימוש הפרויקט;
  • הסדרת תהליכי שיתוף ציבור בתהליכי התכנון;
  • יצירת תכנון מותאם לצרכי הקהילה;
  • יצירת תשתית לעבודה קהילתית ארוכת טווח במתחם.
 • האמצעי להשגת המטרות: יצירת "תחנות בקרה" פורמליות ו/או סטטוטוריות שיבטיחו כי יקודמו אך ורק פרויקטים בהם מתקיימת ההיתכנות החברתית כפי שהוסבר לעיל.
 • האחריות ליישום הנוהל הינה על מארגני עסקאות פינוי בינוי ויזמי פינוי בינוי. הבקרה על יישומו תיעשה ע"י הגורמים הרלוונטיים באגפי ההנדסה והרווחה, וכן ע"י מועצת העיר.
 • הנוהל יעודכן מזמן לזמן בהתאם לצורך. הגרסה העדכנית ביותר תפורסם באתר העירייה.

 

הנוהל החברתי

1.       מתחם בו פועל מארגן: הוכחת עמידת המארגן בהנחיות החוק

ככל שפרויקט יקודם ע"י מארגן, כהגדרתו בחוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות) (התשע"ז – 2017), יחוייב המארגן להוכיח כי עמד בדרישות החוק, וזאת כתנאי לפגישת תכנון ראשונה שיקיים המארגן עם נציגי בעלי הדירות עם מהנדסת העיר.

2.       מתחם בו פועל יזם:  מיפוי ראשוני שיתבצע ע"י היזם, ויכלול:

  1. רשימה של כל בעלי הדירות (ככל שניתן): שם, מיקום הדירה, הרכב משפחתי, גילאים, ארץ מוצא ושנת עלייה לארץ, צרכים מיוחדים וסוג הצרכים.

   הצגת עמדות התושבים לגבי הפרויקט (בשלב זה) בהתאם לרשימת בעלי הדירות בסעיף 2.1 לעיל.
  2. התארגנות ונציגות בעלי דירות – עריכת אספת תושבים ראשונה להיכרות עם היזם והצגת פרוטוקול של אספת הדיירים הראשונה, כולל ציון אחוז משתתפים מכלל בעלי הדירות; הצגת מסמך מטעם נציגות המתחם, המוכיח כי הנציגים הוסמכו לייצג את המתחם לצורך קידום פרויקט התחדשות עירונית,  במהלך אספת דיירים שבה השתתפו לפחות 50% מבעלי הדירות (אספת הדיירים לבחירת הנציגות אינה חייבת להיעשות בנוכחות היזם).

   צירוף פרוטוקולים של אסיפות דיירים שנעשו עד כה, במידה והתקיימו.
  3. על היזם לפעול בהתאם לתיקון לחוק פינוי ובינוי (פיצויים)(תיקון מס' 6) (התשע"ח -2018)
  4. האישור להשלמת שלב זה יינתן ע"י העו"ס הקהילתית להתחדשות עירונית ומינהלת ההתחדשות העירונית. השלמת  שלב זה מהווה תנאי לפגישת תכנון ראשונה שיקיימו היזם ונציגי בעלי הדירות עם מהנדסת העיר.

לאחר השלמת שלב זה, יבצע היזם תיאום תכנון מול מהנדסת העיר וצוותה כנהוג בכל פרויקט.

3.       מתחם בהליכי תכנון מתקדמים: שילוב יועץ חברתי -באחריות היזם

  1. היזם יעסיק יועץ חברתי מתוך מאגר יועצים חברתיים שייבנה ע"י העירייה[1]. היועץ החברתי ילווה על ידי העו"ס הקהילתית מהיח' לעבודה קהילתית.
  2. היועץ יכין תסקיר חברתי וחוות דעת חברתית – קהילתית בהתאם ל"מדריך להכנת דו"ח חברתי במיזמי התחדשות עירונית" שהוכן על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית[2]. התסקיר יכלול המלצות לתהליך התכנון, לתוצרי התכנון ולבניית תכנית עבודה לליווי הדיירים לאורך חיי הפרויקט.
  3. היועץ ישולב בתהליך התכנון וייקח חלק בפגישות תכנון באגף ההנדסה ובוועדה המחוזית ככל שיידרש
  4. המלצות התסקיר החברתי יאושרו ע"י אגף ההנדסה והיחידה לעבודה קהילתית, ויוטמעו בתהליך התכנון ובתוצרי התכנון.

השלמת שלב זה מהווה תנאי לכניסה לדיון בוועדה המקומית ולהמלצת הועדה המקומית להפקדת התכנית בוועדה המחוזית / בותמ"ל.

4.       תחולה

ניתן יהיה להחיל את הנוהל, או חלקו, גם בפרויקטי התחדשות עירונית המצויים בתהליכי תכנון – בכפוף להוראות החוק בדבר תחילה, תחולה והוראות מעבר.

[1] עד שיוקם המאגר, יוכל היזם לבחור יועץ חברתי לשיקולו, בתנאי שהיועץ הציג ניסיון קודם בעבודות מסוג זה ואושר ע"י העירייה.

[2]  המדריך מתפרסם באתר הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. נכון לחודש יולי 2017, באתר פורסמה גרסה 1.0 לשנת 2018.


נוהל חברתי לקידום פרוייקטים של הריסה ובנייה